Międzyprzedszkolny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych
12 grudzień 2018

ORGANIZATORZY:
Publiczne Przedszkole „Glukusie” w Krakowie przy ulicy Ujastek 5B                                      
Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska

 
REGULAMIN
Celem Przeglądu jest:
-rozwijanie dziecięcych umiejętności artystycznych dzieci w wieku przedszkolnym,
-rozwijanie twórczej aktywności,  wyobraźni i wrażliwości,
-pogłębianie edukacji teatralnej dzieci,
-stworzenie możliwości prezentacji dorobku teatralnego,
-dbałość o kulturę słowa,
-ukazanie piękna literatury bajkowej,
-rozładowanie negatywnych emocji, agresji – teatr jako terapia,
-kształcenie umiejętności pracy zespołowej najmłodszych,
-integracja społeczności  przedszkolnej i lokalnej,
-stworzenie możliwości wymiany doświadczeń;
  1. Międzyprzedszkolny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych  adresowany  jest do grup przedszkolnych z terenu miasta KrakowaNowa Huta, Bieńczyce,  Czyżyny,  Mistrzejowice, Wzgórza Krzesławickie oraz do przedszkoli z miasta Krakowa współpracujących z SPSM Małopolska.
  2. Prezentowane inscenizacje mogą być adaptacją scenariuszy już publikowanych  i znanych lub nowych, autorskich – opracowanych z myślą o Przeglądzie Teatrzyków.
  3. Wystawiane sztuki mogą mieć różną formę teatralną (pantomima, , teatrzyk żywy, teatrzyk kukiełkowy, teatrzyk cieni …).
  4.  Tematyka przedstawień dowolna.
  5. Czas prezentacji łącznie z przygotowaniem technicznym  nie może przekraczać 20 minut dla każdego zespołu,
  6. Zespoły przyjeżdżają na własny koszt.
  7. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający.
  8. Spektakle oceni Jury powołane przez organizatorów.
Ocenie będzie podlegać:
-dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestników,
-opracowanie plastyczne i muzyczne spektaklu; scenografia, kostiumy,  
-gra aktorska, ruch sceniczny, własna interpretacja
-oryginalność pomysłu i formy,
-kultura słowa, dykcja,
-charakter wychowawczy i wartości moralne spektaklu,
-ogólne wrażenie artystyczne.
  1. Wszystkie zespoły i opiekunowie grup otrzymają dyplomy i potwierdzenia uczestnictwa w Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych.           
Dla najlepszych zespołów i aktorów przewidziane są nagrody oraz wyróżnienia indywidualne.
  1. Przedszkola zgłaszające zespoły do udziału w przeglądzie oraz twórcy spektakli wyrażają zgodę na fotografowanie i rejestrację przedstawień na nośnikach elektronicznych oraz na ich emisję bez roszczeń finansowych z tym związanych.
 
Międzyprzedszkolny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych odbędzie się:
 
15-16- 17 - kwietnia 2019 r. ( w godzinach 9.00 – 15.00 )
w Publicznym Przedszkolu „Glukusie” przy ulicy Ujastek 5B
według ramowego programu, który zostanie ustalony po zarejestrowaniu kart zgłoszeń oraz wysłany Państwu na podanego e- maila.
 
Kontakt:
Tel. :510-431-751  
E-mail: sekretariat@glukusie.pl
(Chętnych do wzięcia udziału w konkursie nauczycieli o wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej na w/w  e-maila.)
 
Kartę można również przesłać listownie na adres przedszkola:
Publiczne Przedszkole „Glukusie”
ul. Ujastek 5B
31-752 Kraków
 
O uczestnictwie w przeglądzie decyduje kolejność zgłoszeń. Zespoły zgłaszamy najpóźniej do 15 marca 2019r.